آرزوهای نزدیک..

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است


ﯾﻮﻧﺲ اﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻩاﺳﺖ: درﺧﺼﻮص ﻣﻮﻣﻨﺎن، ﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﻞروز آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻧﺸﻮد، ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ و دور از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻢ: واﻗﻌﺎ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮدند: ﺑﻠﻪ. ﮔﻔﺘﻢ: واﻗﻌﺎ؟ ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮدند: ﺑﻠﻪ. ﭘﺲ ﭼﻮن اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮدند، ﻓﺮﻣﻮدند: ای ﯾﻮﻧﺲ! از ﺟﻤﻠﻪ ی ﺑﻼ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ و ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻟﻐﺰﯾﺪن و ﯾﮏ ﺳﺨﺘﯽ و ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن و ﭘﺎرﻩ ﺷﺪن ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ و ﭼﺸﻢ درد و ﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ. ﻣﻮﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارد ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ او ﺑﮕﺬرد و ﮔﻨﺎﻫﺎن او را ﭘﺎک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﻢ ﭘﻨﻬﺎن در دلی ، ﮐﻪ او ﻧﻔﻬﻤﺪ اﯾﻦ ﻏﻢ از ﮐﺠﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ، وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻪﻫﺎی درﻫﻢ را در ﮐﻒ دﺳﺖ وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎن آن ﺷﺪﻩ و ﻏﺼﻪدار ﻣﯽﺷﻮد، ﺳﭙﺲ دوﺑﺎرﻩ وزن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وزﻧﺶ درﺳﺖ ﺑﻮدﻩ، ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﮔﺬرا...ﻣﻮﺟﺐ آﻣﺮزش ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اوﺳﺖ.

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۲ ، ۱۱:۳۰
رها آرزوهای نزدیک

 

نام ما را ننویسید، بخوانید فقط/ سر این سفره گدا را بنشانید فقط

آمدم در بزنم، در نزنم می میرم /من اگر در زدم این بار نرانید فقط

میهمان منتظر دیدن صاحب خانه ست /چند لحظه بغل سفره بمانید فقط

کم کنید از سر من شرّ خودم را،/ یعنی فقط از دست گناهم برهانید... فقط

حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته ام /مادرم را به عزایم ننشانید فقط

صبح محشر به جهنم ببریدم اما /پیش انظار گنهکار نخوانید فقط

پیش زهرا نگذارید خجالت بکشیم /گوشه ای دامن ما را بتکانید فقط

حقمان است ولی جان اباعبدالله /محضر فاطمه ما را نکشانید فقط

سمت آتش ببری یا نبری خود دانی /من دلم سوخته، گفتم که بدانید فقط

استاد لطیفیان

.

.

 

...

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۲ ، ۱۱:۲۵
رها آرزوهای نزدیک

تو این سرما و برف

کسی به فکر پرنده ها هست؟


۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۲ ، ۲۲:۱۴
رها آرزوهای نزدیک


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم:

گناه برای غیر گناهکار شوم است

اگر بر او عیب گیرد (به همان) مبتلا میشود

اگر او را غیبت کند گناه کرده

و اگر به گناه رضایت دهد در آن شریک شده است.

 

* الفردوس ج 2 ص 249

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۲ ، ۱۷:۴۲
رها آرزوهای نزدیک